Vårt CSR arbete

Miljö

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan. Det gör vi genom att använda råmaterial, energi och andra resurser så effektivt som möjligt, och genom att ständigt förbättra våra produktionsenheter ur miljösynpunkt.

Miljöhänsyn ska genomsyra hela värdekedjan och utgöra en integrerad del av inköpsförfarandet. - Peterson Packaging verkar för ett ansvarsfullt användande av fiberbaserad råvara, genom att till största delen använda återvunnen fiber. Vi kan leverera förpackningar från ett FSC® godkänt skogsbruk och med en certifierad produktionskedja (CoC).

Socialt ansvar

För oss innebär socialt ansvarstagande att vårt sätt att göra affärer är etiskt, att vi respekterar internationellt antagna mänskliga och arbetsmässiga rättigheter på alla platser där vi verkar, att vi skapar en sund och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, samt att vi är en ansvarstagande del av samhällena där vi verkar.

Peterson Packaging sätter säkerhet mot anställda och andra högst upp på agendan genom ett ständigt fokus på tillbud och olyckor, med målet att upprätthålla en psykosocial och säker arbetsmiljö med inga olyckor som resultat.

Ekonomisk

Peterson gruppen arbetar kontinuerligt med att optimera utnyttjandet av såväl råvaror som andra resurser som behövs i vår verksamhet. Inom Peterson gruppen är vi fast övertygade om att kostnadseffektivitet går hand i hand med minskad miljöpåverkan. I samband med investeringar är alltid resursförbrukning en viktig del i beslutsunderlaget.

För att skapa bestående vinster använder sig Peterson gruppen av etablerade metoder baserat på LEAN i vårt förbättringsarbete.