Wellpapp - Om naturen får välja

Wellpapp – ett bra miljöval

Att arbeta med wellpapp som råvarumaterial gör det lätt för oss att bidra till en positiv utveckling av miljöeffekterna. Wellpapp är återvinningsbart till 100 procent och därmed extremt miljövänligt .

Minsta möjliga miljöbelastning

Wellpapp består av 85 procent återvunnen pappersmassa. All den wellpapp som går i retur – 2013 rörde det sig i Sverige om fantastiska 98 procent – återanvänds. Mer än 90 procent går in i ny pappersproduktion medan resterande återvinns som energi. Till och med limmet som binder samman wellpappens olika beståndsdelar är till 100 procent biologiskt nedbrytbart – vanligast är att det baseras på majsstärkelse eller vete. Ren natur, med andra ord.


Vi verkar för att våra produkter, processer och fabriker ska belasta miljön omkring oss i minsta möjliga utsträckning. I praktiken betyder det att Peterson Packaging ställer mycket tydliga miljökrav på alla leverantörer – av både varor och tjänster.

Vi arbetar löpande med att minimera miljöbelastningen i hela tillverkningskedjan, från råvaruproduktion, transport och egna fabriker till själva produktens miljöpåverkan. Det här sker genom mesta möjliga användning av returfiberbaserade råvaror, miljöstyrningssystem i våra produktionsanläggningar samt via ett aktivt arbete för emballageminimering i samråd med våra kunder.
Vi har löpande kontrollrutiner på alla tillverkningsenheter vilket gör att vi med god marginal håller oss inom gränsvärdena – vid eventuella avvikelser vidtas ögonblickliga åtgärder.

Vi sätter hela tiden nya mål för att ytterligare reducera vår miljöpåverkan i produktion och övrig verksamhet. Så, om naturen själv fick välja förpackningsmaterial, skulle den nog välja wellpapp. Returorganisationen, återvinningen och de moderna produktionsmetoderna är hållbar utveckling satt i system. Vi vågar till och med påstå att vi gör miljön en tjänst om användningen av wellpapp fortsätter att öka.